Warunki korzystania z naszej strony internetowej.

 

Johnson Matthey Plc

Johnson Matthey Plc, 5. piętro, 25 Farringdon St, Londyn, EC4A 4AB.

 

Warunki korzystania ze strony internetowej

Ta strona (wraz z dokumentami, o których mowa) zawiera warunki korzystania z naszej witryny www.matthey.com (nasza strona). Proszę zapoznać się uważnie z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem użytkowania witryny. Korzystając z naszej strony, jednocześnie potwierdzasz, że akceptujesz warunki użytkowania i że zobowiązujesz się ich przestrzegać. Jeśli nie wyrażasz zgody na te warunki, nie korzystaj z naszej strony.

Informacje o nas

www.matthey.com jest witryną obsługiwaną i należącą do Johnson Matthey Plc („My”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii, z siedzibą przy 5th Floor, 25 Farringdon St, Londyn, EC4A 4AB.

Dostęp do naszej strony

Dostęp do naszej witryny jest dozwolony czasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych na naszej stronie bez uprzedzenia (patrz poniżej). Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona będzie niedostępna w jakimś czasie lub przez dowolny okres.

Możemy niekiedy ograniczać dostęp do niektórych części lub całej naszej witryny.

Korzystając z naszej witryny, użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień naszej polityki dopuszczalnego użytkowania.
Państwa zadaniem jest podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu uzyskania dostępu do naszej strony.

Obowiązkiem użytkownika jest również upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny za pośrednictwem Państwa połączenia internetowego, są świadome tych warunków i że będą ich przestrzegać.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej wykorzystywanych na naszej stronie oraz do publikowanych na niej materiałów. Zamieszczone utwory są chronione prawami autorskimi i umowami międzynarodowymi na całym świecie. Wszystkie wspomniane prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może na własny użytek sporządzać wydruki i pobierać wyciągi z dowolnej strony na naszej witrynie.

Nie można modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, a także wykorzystywać jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik w odseparowaniu od tekstu towarzyszącego, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współautorów) jako twórców materiałów opublikowanych na naszej stronie musi być w każdym przypadku potwierdzony.

Nie można wykorzystywać jakiejkolwiek części materiałów zamieszczonych na naszej stronie w celach komercyjnych, bez uzyskania w tym celu licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze dowolną część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków korzystania, jego prawo do korzystania z tej witryny wygasa w trybie natychmiastowym i zobowiązany będzie , według naszego wyboru, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie materiałów.

Logo Johnson Matthey, nazwa Johnson Matthey oraz wszystkie nazwy produktów, wymienione na tej witrynie, są znakami towarowymi Grupy kapitałowej Johnson Matthey.

Poleganie na opublikowanych informacjach

Komentarze i inne materiały zamieszczone na naszej stronie nie mają charakteru porad, na których należy polegać. Dlatego nie będziemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z kierowania się nimi przez osobę odwiedzającą naszą stronę lub kogokolwiek, kto może być informowany o ich treści.

Nasza strona zmienia się regularnie

Staramy się regularnie aktualizować naszą stronę, możemy więc zmieniać jej treść w dowolnym momencie. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do naszej witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Materiały opublikowane na naszej stronie mogą być w danym momencie nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

Zakres naszej odpowiedzialności

Materiały wyświetlane na naszej stronie są dostarczane bez żadnych gwarancji lub rękojmi do ich rzetelności. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa my, inni członkowie naszej grupy kapitałowej oraz powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wprost i wyraźnie wyłączamy:
Wszelkie warunki, gwarancje, rękojmie i inne postanowienia, które mogłyby wynikać z ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności.

Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością lub skutkami korzystania z naszej witryny, wszelkich powiązanych z nią stron internetowych i opublikowanych materiałów w tym, między innymi, wszelką odpowiedzialność za:

  • utratę dochodów lub przychodów;
  • utratę możliwości działalności gospodarczej;
  • utratę zysków lub kontraktów;
  • utratę spodziewanych oszczędności;
  • utratę danych;
  • utratę wartości firmy;
  • oraz za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, bez względu na to, czy wynikają one z czynów niedozwolonych (w tym zaniedbania), naruszenia warunków umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można było je przewidzieć.

Nie wpływa to na zakres naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani celowe lub przypadkowe wprowadzanie w błąd, ani też na żadną inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Informacje o użytkowniku i jego wizytach na naszej stronie

Przetwarzamy informacje o użytkowniku zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając z naszej witryny, wyrażacie Państwo zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujecie, że wszystkie podane dane są dokładne.

Przesyłanie informacji / materiałów na naszą stronę

Ilekroć użytkownik korzysta z funkcji, która umożliwia przesyłanie materiałów lub informacji do publikacji w naszej witrynie, powinien przestrzegać standardów dotyczących treści określonych w naszej polityce dopuszczalnego użytkowania. Udzielacie nam Państwo gwarancji , że każda taka przesłana treść zgodna jest z tymi standardami oraz zabezpieczenia przed naszą odpowiedzialnością na wypadek naruszenia tej gwarancji.

Wszelkie materiały przesyłane do publikacji w naszej witrynie będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone, a my mamy prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania takich materiałów osobom trzecim w dowolnym celu. Mamy również prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika podmiotom trzecim, które twierdzą, że wszelkie materiały zamieszczone lub przesłane przez niego na naszej stronie stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub rzetelność jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez użytkownika lub inną osobę korzystającą z naszej witryny.

Usuniemy lub nie prześlemy na naszą stronę jakichkolwiek materiałów, jeżeli naszym zdaniem nie są one zgodne ze standardami dotyczącymi treści określonymi w naszej polityce dopuszczalnego użytkowania lub jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować takich informacji bądź gdy według naszego uznania, takie materiały lub informacje nie nadają się do publikacji na naszej stronie internetowej.

Wirusy, hakowanie i inne naruszenia

Nie wolno niewłaściwie korzystać z naszej witryny, poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie można podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej witryny. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.

Naruszając to postanowienie, użytkownik popełnia przestępstwo przewidziane w ustawie o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia jego prawo do korzystania z naszej strony wygasa w trybie natychmiastowym.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować należący do użytkownika sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem z naszej witryny lub pobraniem jakichkolwiek opublikowanych na niej materiałów lub na dowolnej stronie z nią powiązanej.

Link do naszej strony

Użytkownik może linkować naszą stronę, pod warunkiem, że czyni to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie wykorzystuje ani nie szkodzi naszej reputacji, lecz nie może udostępniać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę współpracy, akceptacji lub poparcia z naszej strony, jeśli nie ma to miejsca.

Nasza strona nie może być umieszczana w ramkach na żadnej innej witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedniego powiadomienia. Strona, z której użytkownik linkuje powinna być pod każdym względem zgodna ze standardami co do treści określonymi w naszej polityce dopuszczalnego użytkowania.

Jeśli chcecie Państwo wykorzystać materiały na naszej stronie inne niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z nami.

 

Linki z naszej strony

Tam, gdzie nasza strona zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnionych przez osoby trzecie, linki te są zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów i nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Sądom angielskim przysługiwać będzie niewyłączna jurysdykcja w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wizytą na naszej stronie. Zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi z powodu naruszenia tych warunków w jego kraju zamieszkania lub w innym odpowiednim kraju.

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub zawarciem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim powinny być interpretowane.

 

Wersje

Możemy zmieniać treść niniejszych warunków użytkowania w dowolnym czasie, poprzez wprowadzanie zmian na tej stronie. Oczekuje się od użytkownika, że będzie on sprawdzać niniejszą witrynę, aby zapoznać się ze zmianami, które wprowadziliśmy, ponieważ są one dla niego wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych warunkach użytkowania mogą zostać zastąpione postanowieniami lub uwagami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

Twoje obawy

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiałów, które pojawiają się na naszej stronie, prosimy o kontakt.


Dom