Johnson Matthey szanuje Państwa prywatność i angażuje się w ochronę danych osobowych.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Informacji o polityce prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje o tym, w jaki sposób i dlaczego Johnson Matthey gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika podczas korzystania z tej witryny, a także o jego prawach w odniesieniu do danych osobowych.

Johnson Matthey tworzy różne podmioty prawne. Niniejsza Informacja o polityce prywatności została wydana w imieniu grupy Johnson Matthey. Odniesienia do wyrażeń „Johnson Matthey”, „my”, „nas” lub „nasz” dotyczą odpowiedniej spółki z grupy Johnson Matthey odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Do celów obowiązujących przepisów o ochronie danych (w tym ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych, „RODO”) spółka Johnson Matthey Plc (o numerze firmy 00033774 i z siedzibą pod adresem 5th Floor, 25 Farringdon Street, Londyn, EC4A 4AB) jest administratorem Państwa danych osobowych i ponosi odpowiedzialność za niniejszą stronę internetową www.matthey.com.

Nasze dane kontaktowe znajdują się w sekcji kontaktowej poniżej.

„Dane osobowe” oznaczają informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio.

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać lub przekazywać niektóre lub wszystkie następujące rodzaje danych osobowych na Państwa temat:

 • Informacje o zachowaniu użytkownika podczas wizyty na stronie: Podczas korzystania z naszej witryny automatycznie gromadzimy dane techniczne o Państwa sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w informacji dotyczącej plików cookie.
 • Adres e-mail, na który, zgodnie z prośbą użytkownika, regularnie przesyłane mają być wiadomości e-mail.
 • Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu i adres e-mail, na które przesłano zapytanie za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej.

Nie gromadzimy żadnych wrażliwych informacji na temat Państwa (dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub światopoglądowych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji o stanie zdrowia lub danych genetycznych i biometrycznych) ani też żadnych informacji dotyczących wyroków skazujących lub przestępstw.

Przepisy dotyczące ochrony danych wymagają, abyśmy mieli podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika.
 

Aby realizować nasze prawnie uzasadnione interesy

W naszym uzasadnionym interesie jest zapewnienie użytkownikom naszej witryny jak najlepszej i najbezpieczniejszej obsługi. W związku z tym wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe w celu dostosowania do użytkowników i poprawy komfortu korzystania przez nich z naszej witryny internetowej, wysyłania wiadomości e-mail dostosowanych do Państwa zadeklarowanych zainteresowań oraz odpowiedzi na wszelkie bezpośrednie zapytania przesyłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej.

Dbamy o to, aby uwzględnić i wyważyć każdy potencjalny wpływ na użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz jego prawa, zanim przetworzymy dane osobowe w ramach realizacji naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych do działań, w przypadku których nasze interesy są podrzędne wobec wpływu na użytkownika (chyba że mamy zgodę użytkownika lub jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa).

Aby wywiązać się z naszych zobowiązań umownych lub wynikających z przepisów prawa

Mogą istnieć inne powody, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe. Przetwarzanie może być konieczne w celu wykonania umowy zawartej z Państwem lub wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Możemy udostępniać dane osobowe następującym podmiotom, jeżeli jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy:

 • Podmioty stowarzyszone w ramach Johnson Matthey Group
 • Zewnętrzne podmioty trzecie, w tym:
  • Dostawcy usług (działający jako podmioty przetwarzające dane), którzy świadczą usługi informatyczne i z zakresu administracji systemem.
  • Organy ścigania lub inne organy, w przypadku gdy jest to wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

Wymagamy od wszystkich osób trzecich poszanowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do ich własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie takich danych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) (na przykład w USA). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, zatrudnionych przez jednego z naszych dostawców usług. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania danych osobowych użytkownika i ich przetwarzania zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym, w stosownych przypadkach, poprzez zawarcie odpowiednich umów z podmiotem otrzymującym spoza EOG.

Zachowamy Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym spełnienia wszelkich wymogów prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych.

Na mocy RODO użytkownikowi przysługują pewne ważne prawa, z których może skorzystać bezpłatnie. Jest to prawo:

 • do zażądania szczegółowych informacji lub kopii posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika;
 • do zażądania poprawienia danych osobowych, jeśli są one niedokładne i uzupełnienia, jeśli są niekompletne;
 • w niektórych przypadkach, do sprzeciwienia się lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • w pewnych sytuacjach, użytkownik może zażądać usunięcia danych osobowych;
 • w niektórych przypadkach, użytkownik może domagać się, aby jego dane osobowe zostały przekazane osobie trzeciej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat każdego z tych praw, w tym okoliczności, w których mają one zastosowanie, proszę zapoznać się ze wskazówkami na temat poszczególnych praw z Biura brytyjskiego komisarza ds. informacji lub skontaktuj się z nami (patrz zakładka Kontakt poniżej).

Możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności w odpowiedzi na zmieniające się wymagania prawne, regulacyjne lub operacyjne. Powiadomimy Państwa o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem wyświetlającego się powiadomienia na stronie internetowej.

Niniejsza informacja o polityce prywatności była ostatnio aktualizowana w dniu: 21 czerwca 2018 r.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki obchodzimy się z państwa danymi osobowymi, wszelkie pytania dotyczące przysługujących użytkownikowi praw w związku z danymi lub jeśli chcecie poprosić o kopię przechowywanych przez nas danych osobowych, należy skontaktować się z nami pod adresem:

 

Adres:

Head of Data Protection

Johnson Matthey Plc

5th Floor, 25 Farringdon Street

London

EC4A 4AB

 

Tel.: +44 20 7269 8400

E-mail: DPO@matthey.com

Strona internetowa: www.matthey.com

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli spróbować rozwiązać wszelkie Państwa wątpliwości.

Jeśli użytkownik chce przekazać swoje wątpliwości wyższej instancji, ma prawo wnieść skargę do Brytyjskiego organu ochrony danych, Biura komisarza ds. Informacji:

 

Adres:

Information Commissioner's Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Tel.: +44 303 123 1113 / +44 1625 545 745

Strona internetowa: ico.org.uk/concerns

E-mail: casework@ico.org.uk

Gdy ktoś ubiega się o pracę u nas (bez względu na to, czy już pracuje dla Johnson Matthey, czy nie), będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane dotyczące tej osoby, w tym informacje zawarte w CV, formularzu zawierającym wniosek lub liście motywacyjnym, informacje dostarczone nam podczas rozmów kwalifikacyjnych i procesu oceniania, dokumentacji na dowód kwalifikacji, umiejętności i odbytych szkoleń, referencje, kopie dokumentacji zezwolenia na pracę oraz dokumenty z kontroli przed zatrudnieniem. Niektóre informacje, które zbieramy na Państwa temat, mogą być dość wrażliwe, jak np. informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, stanie zdrowia i wszelkich wcześniejszych wyrokach skazujących / przestępstwach.

Gromadzimy te informacje bezpośrednio od Państwa podczas procesu rekrutacji oraz podmiotów trzecich, w tym byłych pracodawców, agencji zatrudnienia i osób badających przeszłość kandydatów.

Używamy zebranych informacji rekrutacyjnych w celu:

 • oceny umiejętności kwalifikacji w celu odpowiedniego dopasowania do pracy/stanowiska kandydata;
 • sprawdzenia, w stosownych przypadkach, przeszłości i referencji kandydata, gdy zezwalają na to miejscowe przepisy;
 • komunikowania się z kandydatem w związku z procesem rekrutacji;
 • podjęcia decyzji czy zawrzeć z daną osobą umowę o pracę (lub inną umowę);
 • prowadzenia dokumentacji związanej z naszymi procesami rekrutacyjnymi;
 • spełniania wymagań prawnych lub regulacyjnych. 

Z zastrzeżeniem przepisów miejscowych, możemy przechowywać informacje dotyczące rekrutacji przez okres do dwóch lat od przekazania kandydatowi naszej decyzji w kwestii zatrudnienia. Możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez ten okres, abyśmy mogli wykazać, na wypadek roszczenia prawnego, że nie dyskryminowaliśmy kandydatów z powodów zabronionych i że przeprowadziliśmy rekrutację w sposób uczciwy i przejrzysty.

Dom